หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของคริสตจักรท้องถิ่น


หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลาย เนื่องจากมีบุคคลจำนวนมากทั้งที่เป็นคริสเตียนและไม่ใช่คริสเตียนได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคริสตจักรท้องถิ่นแห่งการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราจึงใช้หนังสือเล่มนี้เป็นการแนะนำเบื้องต้นถึงหลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของเรา ในฐานะบุตรแห่งความสว่าง เรารู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสอันดีนี้ที่จะรับภาระเป็นพยานอย่างเปิดเผยว่า อะไรคือหลักความเชื่อ คำสอนและภาคปฏิบัติของเรา เรามีหนังสืออื่นอีกมากมายที่จะให้ความช่วยเหลือด้านความหมายของเรื่องราวที่สำคัญต่างๆ ในพระคัมภีร์ รวมทั้งเรื่องการประสบการณ์พระคริสต์ การบังเกิดใหม่ การเปลี่ยนแปลง การเจริญเติบโตของชีวิต คริสตจักร อาณาจักร พระเจ้าตรีเอกภาพ แผนการบริหารของพระเจ้า และวิญญาณของมนุษย์ ยังมีพระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟูซึ่งแปลให้ตรงตามภาษาเดิมพร้อมคำอธิบาย อีกทั้งบทเรียนชีวิตของพระคัมภีร์แต่ละเล่ม ผู้ที่มีใจแสวงหาย่อมได้รับคำตอบจากหลักความจริงเหล่านี้ 

เราต้องการให้คริสเตียนทั้งหลายรู้จักคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลายที่ได้ยึดมั่นในความเชื่ออย่างเดียวกัน (ตต.1:4) และเป็นคริสเตียนที่ถูกต้องแท้จริง เราต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และผู้ช่วยให้รอดของเราแล้ว พระองค์อาศัยอยู่ในเราเป็นชีวิตของเรา และพระองค์ก็เป็นทุกๆ สิ่งสำหรับเรา เรารักพระองค์ เราปรนนิบัติพระองค์และเราก็กำลังนำพาผู้อื่นมารู้จักตัวของพระองค์ เราประชุมร่วมกันในคริสตจักรท้องถิ่นต่างๆ ในฐานะ คริสเตียนที่ได้รับการชำระ โดย พระโลหิต ได้รับการบังเกิดใหม่ และได้ รับพระวิญญาณเติมเต็ม โดยไม่เกี่ยวข้องกับ คณะนิกาย ใดๆ เพราะว่าเราต้องการ เป็นพยานถึงการเป็นหนึ่งแห่งพระกายของพระคริสต์ เรายินดี ต้อนรับ ผู้เชื่อที่แท้จริง ทุกท่าน และเราก็ต้องการ สามัคคีธรรม กับพวกเขาในฐานะ พี่น้องของเราในพระคริสต์ นี่เป็นน้ำใสใจจริงของเราและเป็น ความปรารถนาของเราจริงๆ เพื่อพยานแห่งการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่ขยายบนแผ่นดินโลกนี้และมีความเข้มแข็งมากขึ้น เพื่อเจ้าสาวของพระองค์จะได้ถูกเตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์ในไม่ช้า ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อทรงเป็นพยานยืนยันถึงพระราชกิจแห่งการฟื้นฟูของพระองค์บนแผ่นดินโลกในวันเหล่านี้

 


หลักความเชื่อของเรา 

1.เราเชื่อว่า พระคัมภีร์ เป็น การเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ โดย การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผ่านพวก อัครทูตและผู้เผยพระวจนะ ต่างๆ 

2. เรา เชื่อ ว่า พระเจ้าเป็นพระเจ้าตรีเอกภาพ ในธาตุแท้นั้น พระเจ้ามีองค์เดียว แต่ในด้าน แผนการบริหาร ทรงมี 3 พระภาค พระบิดาและพระบุตรและพระวิญญาณ ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่ นิรันดร์กาลก่อนถึง นิรันดร์กาล ในอนาคต โดยมี พระบิดา เป็น ผู้วางโครงการ พระบุตรมาสำเร็จงาน พระวิญญาณมาดำเนินการเพื่อ สำเร็จแผนการบริหารของพระเจ้า เกี่ยวกับการฟื้นฟู 

เราผู้อยู่ในคริสตจักรท้องถิ่นนั้นล้วนเพื่อ “การฟื้นฟูของพระเจ้า” คำนิยามขั้นพื้นฐานของคำว่า “การฟื้นฟู” หมายถึงอะไรนั้น เป็นสิ่งจำเป็นต้องอธิบายเพื่อความเข้าใจอันถูกต้องแห่งพยานของเรา 

1. คำว่า “ฟื้นฟู” หมายถึง การได้รับคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งของบางสิ่งที่ได้สูญเสียไปแล้ว ได้ถูกกระทำให้คืนสู่สภาพปกติ การที่กล่าวว่าพระเจ้ากำลังฟื้นฟูบางสิ่งนั้นหมายถึงในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรสิ่งนั้นได้สูญหาย สูญเสีย หรือได้เปลี่ยนสภาพไปแล้ว และบัดนี้พระเจ้ากำลังกระทำให้สิ่งนั้นคืนสู่ภาวะหรือสภาพดั้งเดิม 


เกี่ยวกับเรื่องชีวิตคริสตจักร 

1. ชีวิตของกลุ่มชน  คริสเตียนต้องสำแดงออกซึ่งพระคริสต์ในฐานะชีวิตจากภายในนี่คือชีวิตของกลุ่มชน ในพระคัมภีร์ใหม่มีตัวอย่างมากมายที่ยืนยันถึงสิ่งนี้ เช่น เราเป็นฝูงแกะของพระเจ้า เราเป็นหินที่มีชีวิตอยู่ในการก่อสร้างของพระเจ้า เราเป็นกิ่งของต้นองุ่น เราเป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระคริสต์ แม้ว่าเราต่างเป็นตัวบุคคลคนหนึ่ง แต่ในการเป็นคริสเตียน เราไม่ควรดำเนินชีวิตอย่างโดดเดี่ยวต่อไป นั่นก็คือ อย่ากระทำตามความชอบใจ การเคลื่อนไหวและเป้าหมายของตนเองอย่างเดียว ตรงข้ามพระเจ้าประสงค์ให้เรามีชีวิตอยู่ร่วมกัน ให้ตระหนักถึงพระกายของพระคริสต์ เห็นความสำคัญของส่วนรวม และมุ่งความสนใจในการก่อสร้างของคริสตจักร ดังนั้น เรากำลังฟื้นฟูชีวิตคริสตจักรที่ปกติด้วย 

2. มีพระคริสต์ผู้เป็นศีรษะ  ในชีวิตคริสตจักรเราทุกคนจำเป็นต้องนอบน้อมต่อพระคริสต์ผู้เป็นศีรษะ เราเป็นพระกายและพระองค์ทรงเป็นศีรษะหนึ่งเดียวแห่งพระกายนี้ ไม่มีผู้ใดและสิ่งใดสามารถแย่งชิงพระคริสต์ผู้เป็นศีรษะไปได้ เราไม่สามารถยอมรับระบบใดๆ องค์กรใดๆ หรือผู้นำคนใดที่มาดูหมิ่นต่อพระคริสต์ผู้เป็นศีรษะ ท่ามกลางเราจะไม่มีระบบของตำแหน่งผู้ปรนนิบัติและผู้นำ ยิ่งกว่านั้น เราไม่มีระบบชนชั้น แต่เราก็ยอมรับตัวแทนอำนาจที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ในคริสตจักร เช่น อัครทูต ผู้อาวุโส ฯลฯ เพื่อมานำพาและดูแลคริสตจักร อำนาจเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องราวทางชีวิต   

คำถาม 

ผู้ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับหลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของเราได้ตั้งคำถามหลายข้อ ดังที่ปรากฏข้างล่างนี้พร้อมทั้งคำตอบสั้นๆ 

1. คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?  คริสตจักรท้องถิ่นจะไม่มีนามใด นามเดียวที่เรายึดถือและสัตย์ซื่อ คือพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า การใช้นามอื่นนั้นเป็นการหมิ่นประมาทพระองค์ ศัพท์ที่ว่า “คริสตจักรท้องถิ่น” นั้นไม่ใช่เป็นนาม แต่เป็นการแสดงรายละเอียดของลักษณะท้องถิ่น และการสำแดงออกของคริสตจักร นั่นก็คือว่าท้องถิ่นหนึ่งมีคริสตจักรหนึ่ง การพิมพ์คำว่า “คริสตจักรท้องถิ่น” (ในภาษาอังกฤษ) ด้วยตัวอักษรใหญ่เป็นเรื่องผิดพลาดใหญ่หลวง เพราะนี่เป็นการให้ความรู้สึกว่าเป็นชื่อของเรา “คริสตจักรท้องถิ่น” เปรียบเหมือน ดวงจันทร์ ที่ปรากฏบนท้องฟ้า ไม่ว่าจะเห็น บนท้องฟ้า ณ ตำแหน่งใดก็ตาม มันก็ยังคงเป็น ดวงจันทร์ อยู่ดี ดังนั้น คริสตจักรก็คือ คริสตจักร ไม่ว่าจะก่อตั้งอยู่ ณ ท้องถิ่นใด เมื่อ คริสตจักรถูกก่อตั้งขึ้น ในกรุงเยรูซาเล็ม ก็เป็นที่รู้อย่างง่ายๆ ว่า นั่น คือคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็ม (กจ.8:1) และใน อันติโอเกีย ก็คือ คริสตจักรในอันติโอเกีย (กจ.13:1) หลักการเดียวกัน ภาคปฏิบัติที่สำแดงออกของคริสตจักรใน แอเนอร์ไฮม์ (สหรัฐอเมริกา) ในวันนี้ก็เป็น คริสตจักรในแอเนอร์ไฮม์ ในฐานะ คริสตจักรท้องถิ่น ทั้งหลาย เราชุมนุมกันใน พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า บนฐานของ ความเป็นหนึ่งที่แท้จริง 

2. ใครคือผู้นำของท่าน?  ผู้นำผู้เดียวของเรา คือ พระคริสต์ เราไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้นำ ที่ถูกตั้งอย่างเป็นทางการและถาวร ยิ่งไปกว่านั้น เราไม่มีระบบการปกครองแบบชนชั้น และไม่มีผู้นำที่มีชื่อเสียง เราก็ไม่พิจารณาบุคคลใดๆ ว่าเขาจะครบถ้วน ปราศจากความผิดพลาด และจะ ไม่ติดตามคนใดอย่าง ตาบอด ในทางตรงข้ามเราติดตามคนเหล่านั้นที่พระเจ้าใช้อยู่ในการปฏิบัติหนึ่งเดียวนี้ ผู้ซึ่ง สอนและ ปฏิบัติตามหลักความจริง แห่ง พระคำของพระเจ้า ผู้ที่นำพานั้นไม่ใช่ผู้ที่จะควบคุมเหนือวิสุทธิชน แต่เป็น ผู้ที่ เลี้ยงดูพวกเขาด้วยความรัก หลักการเดียวกัน ผู้ปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่ ผู้ควบคุมคริสตจักร แต่จะ ปรนนิบัติ พวกเขาเหมือนอย่าง ทาสของพระคริสต์ โดย ใช้พระคำอันมีชีวิตมาหล่อเลี้ยงเขา