ความอุดมสมบูรณ์แห่งการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์


ความอุดมสมบูรณ์แห่งการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ "ข้าพเจ้าได้มาเป็นผู้ปฏิบัติของคริสตจักร ตามฐานะแห่งคนต้นเรือนของพระเจ้า ซึ่งได้โปรดประทานให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อท่านทั้งหลาย เพื่อจะกล่าวพระคำของพระเจ้า ให้สำเร็จครบถ้วน" (กซ.1:25) พระคำของพระเจ้าก็คือ การเปิดเผยของพระเจ้า ซึ่งก่อนพันธสัญญาใหม่นั้นยังไม่สำเร็จ แต่เมื่อมาถึงยุคสมัยของอัครทูต โดยเฉพาะอัครทูตเปาโล ก็ได้ทำให้พระคำของพระเจ้า สำเร็จในสองประเด็นนี้คือ ข้อลับลึกของพระเจ้า (พระคริสต์) และข้อลับลึกของพระคริสต์ (คริสตจักร) และ....


ปี ค.ศ.1933-1937ขอบเขตของคริสตจักรท้องถิ่นศูนย์กลางและการแพร่หลายของพระคริสต์. ฐานของคริสตจักรท้องถิ่น.การอพยพ.

ปี ค.ศ.1938-1942 ความเป็นหนึ่งของคริสตจักร. มองเห็นพระกาย. อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระกาย. ความเที่ยงแท้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์. อำนาจของคริสตจักร. การก่อสร้างของคริสตจักร. การร่วมประสานในการดำเนินชีวิตคริสตจักร. การสู้รบของพระกายและฝ่ายวิญญาณ...

แผนการบริหารของพระเจ้า และส่องสว่างให้คนทั้งปวงเห็นชัดว่า ข้อลับลึกที่ทรงซ่อนไว้ตลอดทุกยุคทุกสมัย ในพระเจ้าผู้ทรงสร้างสารพัดนี้ ช่างเต็มด้วยแผนการบริหารยิ่งนัก (อฟ.3:9) เพื่อแผนการบริหาร เมื่อเวลาครบกำหนดบริบูรณ์ ในการที่จะทรงรวบรวมสิ่งสารพัด ซึ่งมีอยู่ในสวรรค์ทั้งหลายก็ดี และที่แผ่นดินโลกก็ดี ไว้ภายใต้ประมุขหนึ่งเดียว ในพระคริสต์ (อฟ.1:10)

พระวิญญาณผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง คำนั้นพระเยซูตรัสเล็งถึง พระวิญญาณนั้น ซึ่งผู้ที่เชื่อเข้าสู่พระองค์จะได้รับ เหตุว่าในเวลานั้น ยังไม่มีพระวิญญาณนั้น เพราะพระเยซูยังไม่ได้รับสง่าราศี (ยฮ.7:39) มีไฟแลบ สรรพสำเนียงและ เสียงฟ้าร้องออกมาจากพระที่นั่ง มีประทีปเจ็ดดวง ลุกโชนอยู่เบื้องหน้าพระที่นั่ง ประทีปทั้งเจ็ดนั้นก็คือ พระวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้า (วว.4:5) พระวิญญาณนั้นและเจ้าสาวก็ว่า เชิญมาเถิด(วว.22:17ก)...


พระวิญญาณผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง คือพระวิญญาณนั้น ซึ่งก็คือพระวิญญาณที่สำเร็จสุดยอด ซึ่งเป็นการสำเร็จสุดยอด ของพระเจ้าตรีเอกภาพที่ผ่านขั้นตอน พระวิญญาณผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง คือพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์ ซึ่งมีการหล่อเลี้ยงที่ครบสมบูรณ์ ขององค์ประกอบเหล่านี้ ไม่ว่าสภาพพระเจ้าสภาพมนุษย์, การดำเนินชีวิตมนุษย์, การตรึงกางเขนและการเป็นขึ้น พระวิญญาณผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง คือพระวิญญาณทั้งเจ็ด ซึ่งก็คือพระวิญญาณองค์เดียวของพระเจ้า แต่ได้กลายเป็นพระวิญญาณ ที่เพิ่มกำลังเจ็ดเท่า เพื่อปฏิบัติการการเคลื่อนไหว แห่งการปกครองของพระองค์ เพื่อสำเร็จแผนการบริหาร แห่งจักรวาลของพระเจ้า...